Wat kunt u zelf doen?

Als de betalingstermijn van een factuur is overschreden, is het niet meteen nodig om een incassoadvocaat in de hand te nemen om ervoor zorg te dragen dat de factuur alsnog wordt betaald. De eerste te ondernemen stappen in het incassotraject zijn eenvoudig en kunt u, om kosten te besparen, zelf ondernemen.

Stap 1:

Stuur uw debiteur een schriftelijke betalingsherinnering en bewaar een kopie daarvan, en indien u die heeft, het verzendbewijs van deze betalingsherinnering. In deze betalingsherinnering neemt u het navolgende op:

  • inhoudelijke informatie over de vordering, waaronder de hoogte van de vordering, het factuurnummer van de vordering en de reden voor toezending van de vordering; 
  • het verzoek om binnen een redelijke termijn (bijvoorbeeld binnen zeven dagen) alsnog over te gaan tot betaling van de factuur.

Stap 2:

Indien uw debiteur na het ontvangen van de schriftelijke betalingsherinnering nog steeds niet overgaat tot betaling, raden wij u aan om telefonisch contact op te nemen met uw debiteur om te bezien of een betalingsregeling kan worden getroffen en om te controleren of de factuur en de herinnering daadwerkelijk door de debiteur zijn ontvangen.

Stap 3:

Indien u een betalingsregeling heeft getroffen, dient u deze altijd schriftelijk aan de debiteur te bevestigen om discussie in de toekomst te voorkomen.

Stap 4: Wat kunnen wij voor u betekenen?

Nadat u, of een van onze advocaten namens u, uw debiteur schriftelijk een betalingsherinnering heeft gestuurd en/of telefonisch heeft getracht om met hem of haar een betalingsregeling op te stellen en dit niet het gewenste resultaat heeft gehad, zullen wij voor u overgaan tot het opstellen van een sommatiebrief.

De sommatiebrief is in de meeste gevallen de start van het incassotraject. In de sommatiebrief wordt (nogmaals) uiteengezet waarop een aanspraak wordt gemaakt, alsmede dat aanspraak zal worden gemaakt op de wettelijke of contractuele rente en buitengerechtelijke incassokosten. De sommatiebrief wordt ook wel de 14-dagen brief genoemd, nu daarin nog eenmaal een termijn gegund wordt van 14 dagen om de openstaande factuur te voldoen. In de brief wordt tevens aangekondigd dat als betaling binnen die termijn uitblijft rechtsmaatregelen zullen worden genomen.

In sommige gevallen is het sturen van een sommatiebrief voldoende om de debiteur tot betaling van de volledige vordering te bewegen maar helaas niet in alle gevallen. Gelukkig staat u niet met lege handen.

Indien het versturen van een sommatiebrief in uw geval niet het gewenste gevolg heeft gehad, dan staat er nog een breed arsenaal aan mogelijkheden voor u open binnen het incassotraject.

Zo bestaat de mogelijkheid om een gerechtelijke procedure op te starten middels het versturen van een dagvaarding, waarmee de openstaande vordering aan de rechter wordt voorgelegd, welke vervolgens hieromtrent een oordeel zal vellen. Tevens zullen wij de mogelijkheden voor een incasso kort geding met u bekijken, indien haast geboden is bij de inning van de vordering.

Naast het opstarten van een gerechtelijke procedure zullen onze advocaten met u de pressiemiddelen die kunnen worden ingezet uitgebreid bespreken, waaronder het laten leggen van conservatoir beslag en het indienen van een faillissementsaanvraag.

 

Heeft u vragen?

Wij zijn er voor u

nl_NL