Schadevergoeding

Pas nadat de aansprakelijkheid is gevestigd, wordt gekeken naar de omvang van de schadevergoeding die dient te worden betaald. Het Burgerlijk Wetboek kent een breed arsenaal aan grondslagen om aansprakelijkheid te vestigen. Zo kan u een ander aansprakelijk stellen of kunt u zelf aansprakelijk worden gesteld op grond van wanprestatie, onrechtmatige daad, onverschuldigde betaling, ongerechtvaardigde verrijking, et cetera.

Indien aansprakelijkheid vaststaat of nadat aansprakelijkheid is vastgesteld door een van onze advocaten, kunnen onze advocaten samen met u bekijken of en zo ja, welk bedrag aan schadevergoeding redelijk is in uw geval.

Op grond van het Burgerlijk Wetboek kan zowel materiële schade als immateriële schade worden gevorderd. Onder materiële schade, ook wel vermogensschade genoemd, vallen gederfde inkomsten, gederfd levensonderhoud, ziektekosten (gemaakt door derde), reparatiekosten maar ook de redelijke kosten die zijn gemaakt ter beperking van schade, ter voorkoming van schade, om de schade vast te stellen of ter verkrijging van voldoening buiten rechte. Onder immateriële schade, ook wel smartengeld of ander nadeel genoemd, komen alleen de schadeposten in aanmerking die de wet limitatief opsomt. Een voorbeeld van immateriële schade die op grond van de wet kan worden gevorderd, betreft de schadevergoeding voor situaties waarin door benadeelde lichamelijk letsel is opgelopen, benadeelde in zijn eer of goede naam is geschaad of benadeelde op een andere wijze in zijn persoon is aangetast.

De omvang van de schadevergoeding wordt, indien geen overeenstemming tussen partijen kan worden bereikt, door de rechter bepaald. De omvang van de schade wordt zo nauwkeurig mogelijk vastgesteld en indien nodig geschat.

De schade die voor vergoeding in aanmerking komt, is de schade die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheidstelling is gebaseerd is ontstaan. Indien schade is geleden die niet het gevolg is van de gebeurtenis waarop de claim is gebaseerd of welke ook was ontstaan als de gebeurtenis waarop de claim is gebaseerd zich niet had voorgedaan, komt dan ook niet voor vergoeding in aanmerking.

Ook kan het zo zijn dat zich de situatie voordoet dat de schade niet alleen het gevolg is van degene die aansprakelijk is gesteld maar tevens (gedeeltelijk) is veroorzaakt door de benadeelde zelf. In dergelijke gevallen zal de rechter rekening houden met de eigen schuld van benadeelde om de omvang van de te vergoeden schade te bepalen.

Onze aansprakelijkheidsrechtadvocaten kunnen haarfijn voor u uiteenzetten of de schade die u heeft geleden of de schadeposten die een ander op u probeert te achterhalen voor vergoeding in aanmerking komen en kunnen samen met u bekijken of in uw geval sprake is van eigen schuld of andere verhogende en/of verlagende factoren voor de te vragen of gevraagde schadevergoeding. Meld uw zaak vrijblijvend aan via het formulier op deze website of neem telefonisch contact op via 013 53 53 883 om te voorkomen dat u bepaalde belangrijke juridische punten over het hoofd ziet in het door u in te dienen of door u ontvangen schadeverzoek.

nl_NL