Toelatingsgronden asiel

Een asielvergunning voor bepaalde tijd wordt verleend aan een asielzoeker die aannemelijk heeft gemaakt dat:

  • hij of zij verdragsvluchteling is; of
  • dat hij of zij gegronde redenen heeft om aan te nemen dat hij bij uitzetting een reëel risico loopt op ernstige schade, bestaande uit:
  • doodstraf of executie;
  • folteringen, onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen; of
  • ernstige en individuele bedreiging van het leven of de persoon van een burger als gevolg van willekeurig geweld in het kader van een internationaal of binnenlands gewapend conflict.

Deze toelatingsgronden worden hieronder nader toegelicht.

Verder kunnen bepaalde gezinsleden van een asielzoeker die een asielvergunning heeft verkregen via gezinshereniging een afgeleide asielstatus krijgen.

Heeft u vragen?

Wij zijn er voor u

nl_NL