Bijstandsuitkering

Een aanvraag voor een bijstandsuitkering dient u in via de website van het UWV, waarna het UWV uw aanvraag zal doorsturen naar de desbetreffende gemeente. De gemeente zal vervolgens op grond van de informatie die zij voorhanden heeft bepalen of u recht heeft op een bijstandsuitkering. Gemiddeld neemt een aanvraagprocedure acht weken in beslag.

Het kan zo zijn dat de gemeente uw uitkeringsaanvraag afwijst of dat de gemeente uw uitkering beëindigd, uitbetaling van de uitkering schorst of zelfs de reeds aan u uitbetaalde bedragen terugvordert. De gemeente zal een dergelijke beslissing altijd schriftelijk aan u kenbaar maken. Daarnaast kan het ook nog zo zijn dat de gemeente aan u een boete oplegt, omdat u niet aan een van uw verplichtingen, zoals de inlichtingenplicht, heeft voldaan. Indien de gemeente aan u een boete oplegt, zal de gemeente dit ook schriftelijk aan u kenbaar maken.

Indien u het niet eens bent met een besluit van de gemeente kan u tegen het besluit van de gemeente in beginsel binnen zes weken bezwaar maken. Het opstellen van een bezwaarschrift kan nogal eens complex van aard zijn en om uw kansen in bezwaar zo groot mogelijk te maken is het van belang dat u bekend bent met de juridische regelgeving omtrent de bijstandsuitkering. Onze advocaten staan u graag bij en voorzien u graag van gedegen en deskundig advies omtrent het opstellen van een bezwaarschrift. Ook kunnen zij voor u het bezwaarschrift opstellen en indienen.

Mocht u reeds zelf een bezwaarschrift hebben ingediend of mocht het bezwaarschrift dat wij namens u hebben ingediend of een andere advocaat namens u heeft ingediend niet het gewenste resultaat hebben, dan kan de beslissing van de gemeente altijd nog worden voorgelegd aan de rechtbank in een zogeheten beroepschriftprocedure. Indien u het ook niet eens bent met de beslissing van de rechtbank kunt u nog in hoger beroep. Onze advocaten kunnen u van gedegen juridisch advies voorzien en u bijstaan in de (hoger) beroepsprocedure. 

Neem zo snel mogelijk contact op met een van onze advocaten om het besluit dat u van de gemeente heeft ontvangen met hem of haar te bespreken, want zodra de bezwaartermijn of (hoger) beroepstermijn is verstreken kan in de meeste gevallen de beslissing juridisch niet meer worden aangevochten. Meld daarom gratis en vrijblijvend uw zaak aan via het formulier op onze website of bel 013 53 53 885

Hoe voorkom ik dat ik tijdelijk zonder inkomen kom te zitten?

Om te voorkomen dat u tijdelijk zonder inkomen komt te zitten en u uw vaste lasten niet kan voldoen, heeft de wetgever enkele oplossingen bedacht. Welke stappen u dient te nemen is afhankelijk van de situatie waarin u zich bevindt.

Zo kan u als u een bijstandsuitkering aanvraagt, aanspraak maken op een voorschot van 90% van de uitkering tijdens de aanvraagprocedure, welk voorschot u binnen vier weken na de aanvraag ontvangt. Indien uw verzoek tot het voorschot wordt afgewezen, kunt u zich tot de voorzitter van de gedeputeerde staten richten die uw verzoek tot een voorschot nogmaals zal beoordelen.

Ook als uw uitkering is geschorst of stopgezet en u bezwaar heeft ingesteld tegen de beslissing of (hoger) beroep heeft ingesteld kan u via de rechter trachten uw uitkering weer te ontvangen. U dient dan een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. De in uw zaak bevoegde rechter zal bekijken of de kans aanzienlijk is dat uw bezwaarschrift of (hoger) beroepschrift zal worden gevolgd en zal op basis van deze informatie bepalen of u in de tussentijd uw uitkering wel of niet mag ontvangen.

Aan het verkrijgen van een uitkering zonder dat definitief is beslist of u recht heeft op een uitkering, kleeft natuurlijk het risico dat u de vooruit ontvangen bedragen dient terug te betalen. Dit risico is in de meeste gevallen zeer klein maar het is van belang om dit in uw achterhoofd te houden, zodra u een dergelijk verzoek indient.

Onze sociaal zekerheidsrechtadvocaten kunnen voor u een dergelijk verzoek opstellen en indienen. Aarzel niet en neem contact op met Berte Advocaten om samen met onze advocaten te bekijken of het indienen van een verzoek in uw situatie een oplossing kan zijn en om de risico’s voor u te bespreken.

Heeft u vragen?

Wij zijn er voor u

nl_NL