Wet arbeid vreemdelingen

Op grond van de Wet arbeid vreemdelingen (hierna: WAV) is de inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bevoegd om boetes op te leggen bij illegale tewerkstelling. Deze boetes zijn zeer fors onder meer omdat de boete per illegaal werkende vreemdeling wordt opgelegd. Bij natuurlijke personen bedraagt deze boete €4.000,00 per overtreding en voor besloten vennootschappen en stichtingen bedraagt deze €8.000,00 per illegaal tewerkstelde vreemdeling. Bij herhaling van eenzelfde of soortgelijke overtreding binnen een periode van 5 jaar, kan de boete worden verhoogd tot wel 200%. De regels met betrekking tot de boeteoplegging zijn te vinden in Beleidsregel boeteoplegging Wet arbeid vreemdelingen 2017.

Het is dan ook van belang voor de werkgever om goed te controleren of zijn werknemers in Nederland mogen werken. Bijvoorbeeld omdat zij in het bezit zijn van de vereiste tewerkstellingsvergunning of een gecombineerde vergunning verblijf & arbeid (GVVA), dan wel dat zij een verblijfsvergunning hebben waarin staat dat de vreemdeling vrij is arbeid te verrichten zonder tewerkstellingsvergunning. Onderdanen van de Europese Unie mogen altijd arbeid verrichten zonder tewerkstellingsvergunning.

Indien u geconfronteerd wordt met (een) mogelijke boeteoplegging naar aanleiding van een gehouden controle is het raadzaam om contact op te nemen met een advocaat, omdat er soms redenen zijn om de opgelegde boete te verminderen. Mochten er onduidelijkheden zijn met betrekking tot de vraag of de vreemdeling arbeid mag verrichten, dan kunt u altijd ook contact opnemen met de inspectie.

nl_NL