Inreisverbod en Ongewenstverklaring

Inreisverbod

De IND kan een inreisverbod opleggen aan een vreemdeling. De IND kan een inreisverbod om verschillen redenen uitvaardigen. Bijvoorbeeld vanwege het illegaal verblijven in Nederland, overschrijding van de geldigheidsduur van een visum of vanwege een of meerdere veroordelingen. Een inreisverbod kan worden opgelegd als een aanvraag voor een verblijfsvergunning wordt afgewezen of als een verblijfsvergunning wordt ingetrokken.

Duur inreisverbod

In de meeste gevallen wordt een inreisverbod opgelegd voor de duur van twee jaar. Dit houdt in dat u twee jaar lang niet meer naar de Europese Unie mag reizen nadat u het grondgebied van de Europese Unie (aantoonbaar) heeft verlaten. Een inreisverbod geldt voor de hele Europese Unie. Een inreisverbod opgelegd vanwege een gevaar voor de openbare orde, zoals het geval is bij strafrechtelijke veroordelingen, kan ook voor de duur van vijf, voor de duur van tien of in zeer uitzonderlijke gevallen voor de duur van twintig jaar worden opgelegd.

Verblijf in Nederland met een inreisverbod is strafbaar. Bij een zwaar inreisverbod (vijf jaar of meer) is het zelfs als misdrijf strafbaar gesteld.

Procedure

Bij het op (willen) leggen van een zwaar inreisverbod brengt de IND een voornemen uit. Het voornemen is een brief waarin de IND aangeeft dat zij van plan is om een zwaar inreisverbod op te willen leggen. De IND geeft tevens aan waarom zij dit inreisverbod op wil leggen. De IND geeft dan vier weken de tijd om op dit voornemen te reageren. Deze reactie heet een zienswijze. Het is raadzaam om voor het opstellen van zo’n zienswijze een gespecialiseerde advocaat in te schakelen. Neem contact met ons op voor het maken van een afspraak. Wij vragen dan bij de IND het dossier op en geven aan welke stukken u dient te verzamelen. Na het indienen van de zienswijze neemt de IND een beslissing. Is de beslissing niet gunstig dan kan door ons bezwaar worden gemaakt en zal, mocht ook de beslissing op bezwaar niet gunstig zijn, beroep worden ingesteld bij de rechtbank.

Ongewenstverklaring

Een inreisverbod geldt voor de hele Europese Unie. Dit geldt niet voor een ongewenstverklaring. Een ongewenstverklaring is een soort inreisverbod wat door de IND vóór de inwerkingtreding van de (Europese) Terugkeerrichtlijn werd opgelegd. Een ongewenstverklaring is een maatregel die enkel van toepassing is op het Nederlands grondgebied. Nu kan een ongewenstverklaring alleen nog worden uitgevaardigd aan een EU-burger of als de vreemdeling niet in Nederland verblijft op het moment dat de IND de ongewenstverklaring wil opleggen.

Opheffing inreisverbod of ongewenstverklaring

Het is mogelijk om bij de IND een verzoek in te dienen om het inreisverbod of de ongewenstverklaring op te heffen. Bijvoorbeeld omdat u lang buiten Nederland bent geweest of omdat sprake is van gewijzigde omstandigheden (huwelijk of het krijgen van kinderen). De IND stelt hoge eisen aan een verzoek om opheffing van het inreisverbod, ook voor wat betreft de over te leggen bewijsstukken. Wij helpen u graag met het opstellen van een verzoek. Voor het indienen van een verzoek tot opheffing van het inreisverbod bestaat geen recht op gefinancierde rechtsbijstand.

nl_NL