DUO

De Dienst Uitvoering Onderwijs, beter bekend als DUO, is de overheidsinstantie die zich bezighoudt met onder ander de studiefinanciering van studenten en het inburgeringstraject.

Als student en als inburgeringsplichtige kun je in Nederland een aanvraag indienen om studiefinanciering/een lening te krijgen om de kosten van het onderwijs mee te bekostigen. Het kan zijn dat uw studiefinancieringsaanvraag/leningsaanvraag wordt afgewezen, of dat deze door DUO wordt beëindigd, wordt verlaagd of zelfs wordt teruggevorderd.

Tegen een beslissing van DUO kan in beginsel binnen zes weken bezwaar worden aangetekend. Afhankelijk van het genomen besluit door DUO en uw persoonlijke omstandigheden dienen bepaalde (juridische) argumenten naar voren te worden gebracht in het bezwaarschrift. Onze advocaten zullen uw situatie nauwkeurig bestuderen en ervoor zorgdragen dat de voor u belangrijke punten worden aangestipt in het bezwaarschrift.

Mocht u reeds zelf een bezwaarschrift hebben ingediend of mocht het bezwaarschrift dat wij namens u hebben ingediend of een andere advocaat namens u heeft ingediend niet het gewenste resultaat hebben, dan kan de beslissing van DUO altijd nog worden voorgelegd aan de rechtbank in een zogeheten beroepschriftprocedures. Indien u het ook niet eens bent met de beslissing van de rechtbank kunt u nog in hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep. Onze advocaten kunnen u zowel in de beroepsprocedure als hoger beroepsprocedure bijstaan.

In sommige gevallen kan een gedeelte van de door u opgebouwde (studie)schuld worden kwijtgescholden. Hiervoor kunt u een verzoek indienen bij DUO. Onze advocaten kunnen samen met u bekijken of u in aanmerking komt voor kwijtschelding van (een deel van) uw studieschuld en indien dat het geval is voor u een dergelijk verzoek opstellen en indienen.

Wilt u bezwaar maken tegen een beslissing van DUO, in (hoger) beroep gaan tegen een beslissing van DUO of een verzoek tot kwijtschelding indienen. Neem zo snel mogelijk contact op via 013 53 53 885 om te bezien wat de mogelijkheden voor u zijn en te voorkomen dat u te laat bent.

Hoe voorkom ik dat ik tijdelijk zonder studiefinanciering of lening kom te zitten?

Om te voorkomen dat u tijdelijk uw onderwijskosten niet kan voldoen, kan voor u door onze advocaten een verzoek tot een voorlopige voorziening worden ingediend gelijktijdig met het in te dienen bezwaar of (hoger) beroepschrift. Door de desbetreffende rechter zal worden bekeken of uw bezwaarschrift of (hoger) beroepschrift een aanzienlijke kans van slagen heeft. Hij zal besluiten of u tussentijds wel of geen studiefinanciering mag ontvangen of gebruik mag maken van uw lening.

Aan het verkrijgen van een studiefinanciering of lening zonder dat definitief is beslist of u hierop recht heeft, kleeft natuurlijk het risico dat u de vooruit ontvangen bedragen dient terug te betalen. Dit risico is in de meeste gevallen zeer klein maar het is van belang om dit in uw achterhoofd te houden, zodra u een dergelijk verzoek indient.

Onze sociaal zekerheidsrechtadvocaten kunnen voor u een dergelijk verzoek opstellen en indienen. Aarzel niet en neem contact op met Berte Advocaten om samen met onze advocaten te bekijken of het indienen van een verzoek in uw situatie een oplossing kan zijn en om de risico’s voor u te bespreken.

Heeft u vragen?

Wij zijn er voor u

nl_NL