Groot & klein onderhoud

Huurcontracten en huurverhoudingen, geen probleem zolang de huurder en verhuurder dezelfde visie delen. Ook al is deze visie niet in lijn met de wet, zolang beiden tevreden zijn zal hierover geen juridisch geschil ontstaan. Dit wordt anders als huurder en verhuurder van mening verschillen over wie verantwoordelijk is voor bijvoorbeeld het herstellen van een gebrek aan de huurwoning. Gelukkig biedt de wet aanknopingspunten om dit soort geschillen op te lossen.

Uitgangspunt is dat de huurder verplicht is klein onderhoud aan het gehuurde te verrichten en de kosten daarvoor te dragen en dat de verhuurder verplicht is groot onderhoud aan het gehuurde te verrichten en de kosten daarvoor te dragen, artikel 7:217 jo. 7:240 BW. Twee belangrijke uitzonderingen op deze hoofdregel zijn:

  1. Indien klein onderhoud moet worden verricht, omdat de verhuurder tekort is geschoten in het nakomen van zijn verplichtingen, is de verhuurder aansprakelijk voor het verrichten van klein onderhoud en;
  2. indien groot onderhoud moet worden verricht doordat de huurder zich niet als goed huurder heeft gedragen dient de huurder op te draaien voor de kosten van groot onderhoud.

De belangrijkste vraag die rest betreft de vraag wat valt onder klein onderhoud en wat valt onder groot onderhoud?

In algemene zin kan worden gesteld dat onder klein onderhoud werkzaamheden vallen a) die geen noemenswaardige kosten met zich brengen, b) die op een plek moeten worden verricht die goed bereikbaar is en c) waarvoor geen specialistische kennis is vereist. Indien aan deze drie voorwaarden wordt voldaan, wordt in beginsel aangenomen dat sprake is van klein onderhoud wat voor rekening en risico van de huurder komt. Een uitgebreid overzicht van klein onderhoud is te vinden in het Besluit kleine herstellingen en in het overzicht van de Overheid (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/woning-huren/vraag-en-antwoord/welke-kosten-zijn-voor-de-huurder-en-welke-voor-de-verhuurder).

Het houden aan deze regels voorkomt dat u als verhuurder of huurder voor onverwachtste hoge kosten komt te staan.

nl_NL