Algemene asielprocedure (spoor 4)

Na het aanvragen van asiel in Ter Apel of indien de asielzoeker met het vliegtuig is gekomen op Schiphol vindt er vaak al een gesprek plaats met de Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM)  en ook een zogenaamd aanmeldgehoor met de Immigratie- en naturalisatiedienst (IND).

Bij de Algemene Asielprocedure, die ook wel spoor 4 procedure wordt genoemd, zal vervolgens een afspraak volgen met de advocaat ter voorbereiding van de eigenlijke start van de procedure bij de IND. De advocaat krijgt op voorhand een afschrift toegestuurd van het verslag van het gesprek met AVIM en van het aanmeldgehoor. De asielzoeker in deze procedure krijgt daarna altijd nog twee gehoren namelijk het eerste gehoor en het nader gehoor. De bedoeling is dat deze procedure 8 dagen duurt, waarbij het eerste gehoor op dag 1 plaats vindt.

Het eerste gehoor

Het eerste gehoor gaat over wie de asielzoeker is. Er worden vragen gesteld over de identiteit, nationaliteit en reisroute. Zo wordt gevraagd waar hij/zij is geboren, waar hij/zij heeft gewoond, wie zijn zijn/haar gezinsleden, welke opleidingen zijn gevolgd, waar iemand heeft gewerkt. Als iemand geen bewijsstukken heeft dat hij ergens vandaan komt dan stelt de IND ook herkomstvragen zoals beschrijf de route van uw huis naar uw werk en bij twijfel worden de antwoorden nagekeken via Google Earth.

De dag na het eerste gehoor komt de advocaat naar het aanmeldcentrum om met de asielzoeker het rapport van het eerste gehoor na te kijken. Als hier correcties op aanvullingen op gemaakt moeten worden zal de advocaat dit doen en deze aan de IND versturen. Verder zal de advocaat op die dag zijn cliënt(en) ook voorbereiden op het  tweede gehoor, het “nader gehoor” genaamd.

Het nader gehoor

Het nader gehoor is bedoeld om de asielzoeker te laten vertellen waarom hij of zij zijn land van herkomst is ontvlucht en waarom hij of zij niet terug kan.  Het nader gehoor begint dan ook met de openvraag aan de asielzoeker om hierover te vertellen. Aan de hand van wat de asielzoeker heeft verteld zal de medewerker van de IND vragen stellen. De IND medewerker zal als de verklaringen van de asielzoeker niet kloppen met wat bij de IND medewerker bekend is over het land van herkomst van de asielzoeker dit ook voorhouden. 

De dag na het nader gehoor komt de  advocaat weer naar het aanmeldcentrum, dit keer om met de asielzoeker het rapport van nader gehoor na te kijken. Als hier correcties op aanvullingen op moeten worden gemaakt zal de advocaat dit doen en deze aan de IND versturen.

Een aanvullend gehoor

Het is de bedoeling dat de dag nadat de aanvullingen en correcties op het nader gehoor kenbaar gemaakt zijn de IND een (voorlopig) besluit neemt. Het komt ook voor dat na bestudering van het dossier toch nog vragen zijn bij de IND waarop zijn antwoord willen alvorens ze een (voorlopig) besluit kunnen nemen. Als dat zo is dan wordt de zaak verder behandelend in de Verlengde Asielprocedure en vindt nog een aanvullend gehoor plaats.  Het duurt meestal weken en soms wel maanden na het nader gehoor alvorens het aanvullend gehoor plaatsvindt. Niet alleen als toch nog vragen zijn maar bijvoorbeeld ook als de resultaten van het onderzoek aan een document nog niet gereed zijn, kan dat reden zijn om de zaak verder te behandelen in de Verlengde Asielprocedure.

Voornemen of positieve beschikking

Indien een zaak beslis klaar is zal een medewerker van de IND een beslissing nemen. Dit kan een positieve beslissing zijn, wat inhoudt dat de asielvergunning wordt verleend. Indien de IND-medewerker het asielverzoek wil afwijzen dan komt eerst een voornemen tot afwijzing. Op het voornemen tot afwijzing mag nog een reactie worden gegeven alvorens de IND definitief beslist. De advocaat zal het voornemen tot afwijzing met de asielzoeker bespreken en een zienswijze opstellen waarin wordt aangegeven waarom de asielzoeker zich niet kan vinden in het voornemen. Het gebeurt nog best regelmatig dat na het kenbaar maken van de zienswijze de IND terugkomt op haar voornemen tot afwijzing en alsnog een asielvergunning verleent. Vaker komt het echter voor dat de IND blijft bij het eerdere standpunt en dan volgt een negatieve beschikking. Het is natuurlijk van groot belang dat een kundig advocaat de zienswijze opstelt nu dit het verschil kan maken tussen een verblijfsvergunning of niet. Bij Berte advocaten werken twee asielrecht specialisten die met hun jaren lange ervaring dat verschil kunnen maken! Mocht u meer informatie willen meld dan gratis uw zaak aan of neem telefonisch contact met ons op.

Beroep bij de rechtbank

De asielzoeker kan met behulp van zijn of haar advocaat beroep aantekenen tegen een negatieve beschikking van de IND. In het beroepschrift worden de redenen, ook wel de gronden van beroep genoemd, aangegeven waarom de asielzoeker zich niet kan verenigen met de negatieve beslissing van de IND. Het is vervolgens de bedoeling dat een medewerker van de IND een verweerschrift indient waarin de IND ingaat op de gronden van het beroep. Vervolgens zal de zaak tijdens een rechtszitting bij de rechtbank behandeld worden. Dit kan zowel bij een enkelvoudige vreemdelingenkamer zijn, waar één rechter zich over de zaak buigt, als bij een meervoudige vreemdelingenkamer, waarbij drie rechters naar de zaak kijken. Soms wordt er meteen op de zitting uitspraak gedaan maar meestal wordt het onderzoek ter terechtzitting gesloten en wordt daarna de schriftelijke uitspraak naar de advocaat gestuurd.

Hoger beroep en EHRM

Mocht het beroep bij de rechtbank negatief eindigen dan is er nog de mogelijkheid om hoger beroep aan te tekenen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS). Indien het beroep bij de rechtbank van de asielzoeker gegrond is verklaard dan heeft ook de gemachtigde van de IND de mogelijkheid om hoger beroep daartegen aan te tekenen bij de ABRvS. In verreweg de meeste zaken die aanhangig worden gemaakt bij de ABRvS volgt een schriftelijke, niet gemotiveerde, uitspraak. De ABRvS hoeft alleen maar inhoudelijk te reageren indien, aldus de ABRvS, in het hoger beroepschrift vragen worden opgeworpen die in het kader van de rechtseenheid, rechtsgelijkheid en rechtsontwikkeling beantwoording behoeven. Mocht de uitspraak negatief zijn voor de asielzoeker dan is er nog de mogelijkheid om de zaak voor te leggen aan het Europese Hof ter Bescherming van de Rechten van de Mens (EHRM).

nl_NL