Veilig land van herkomst procedure (spoor 2)

Als een asielzoeker afkomstig is uit een zogenaamd veilig land van herkomst, of een verblijfsrecht heeft in een veilig land, dan wordt ervan uitgegaan dat de asielzoeker geen gegronde vrees voor vervolging heeft en geen reëel risico loopt op ernstige schade. Deze veronderstelling kan wel worden weerlegd als de asielzoeker goede redenen aanvoert waarom zijn thuisland of zijn land van verblijf, in zijn specifieke geval niet veilig is. Er rust daarmee een zwaardere bewijslast op de asielzoeker uit een veilig land van herkomst, om aannemelijk te maken dat hij in aanmerking komt voor nationale bescherming. Lukt dat niet dan wordt de asielaanvraag kennelijk ongegrond verklaard.

Voor bepaalde groepen vreemdelingen afkomstig uit een land dat is aangemerkt als een veilig land van herkomst, geldt een uitzondering. Voor hen geldt het land niet als een veilig land van herkomst en geldt dus ook niet de vooronderstelling dat het land veilig is en dus ook niet de verzwaarde bewijslast. U kunt hierbij denken aan vreemdelingen uit bepaalde gebieden, lesbiennes, homo's, bi's en transgenders (LHBT-ers) of (etnische) minderheden.

In de bijlage bij artikel 37 Procedurerichtlijn staat de definitie van veilig land van herkomst:

  • “Een land wordt als veilig land van herkomst beschouwd wanneer op basis van de rechtstoestand, de toepassing van de rechtsvoorschriften in een democratisch stelsel en de algemene politieke omstandigheden kan worden aangetoond dat er algemeen gezien en op duurzame wijze geen sprake is van vervolging, noch van foltering of onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing, noch van bedreiging door willekeurig geweld in het kader van een internationaal of intern gewapend conflict.”

Op de website van Rijksoverheid wordt bijgehouden welke landen op de lijst staan van veilige landen van herkomst.

Versnelde afwijzingsprocedure spoor 2

De asiel aanvragen van vreemdelingen afkomstig uit een veilig land van herkomst worden behandeld in spoor 2, dit betreft een versnelde afwijzingsprocedure.

Belangrijkste verschillen tussen de veilig land van herkomst procedure en de Algemene Asielprocedure zijn:

– Geen rust- en voorbereidingstermijn
– Geen medisch onderzoek
– Slechts één gehoor
– Geen schorsende werking van het beroep
– Geen termijn voor vrijwillig vertrek

Gehoor veilig land van herkomst

Na de identificatie in de aanmeldfase wordt op grond van de vaststelling dat de vreemdeling afkomstig is uit een veilig land van herkomst, de keuze gemaakt voor de versnelde afwijzingsprocedure van spoor 2. De asielzoeker wordt vervolgens zo snel mogelijk gehoord. In dit gehoor wordt de asielzoeker onderworpen aan vragen over zijn personalia, zoals geboorteplaats en geboortedatum, nationaliteit en etnische afkomst. Ook wordt gevraagd naar de datum van vertrek uit het land van herkomst, de datum van aankomst in Nederland, eventueel verblijf in derde landen, het bezit van een paspoort en identiteitsdocumenten en de personalia en verblijfplaats van familieleden.

Voornemen

Indien de IND voornemens is de aanvraag kennelijk ongegrond te verklaren, op grond van veilig land van herkomst, wordt de asielzoeker in staat gesteld zijn asielmotieven uiteen te zetten. Een afschrift van dit gehoor wordt zo spoedig mogelijk ter kennisname aan de asielzoeker gegeven. Op dat moment wordt vaak pas een advocaat aan de asielzoeker gekoppeld. Tegelijkertijd, of kort daarna, zal de asielzoeker een voornemen tot niet-ontvankelijkheid of kennelijk ongegrond verklaren van de aanvraag ontvangen. De asielzoeker kan via zijn advocaat correcties en aanvullingen op het rapport en zijn zienswijze naar voren te brengen.

Negatieve beschikking

Indien een negatieve beschikking wordt afgegeven dan geldt een nul dagen vertrektermijn en wordt een inreisverbod voor twee jaar opgelegd.

Beroep bij de rechtbank

Beroep moet binnen een week worden ingediend en er dient binnen 28 dagen uitspraak gedaan te zijn door de rechter. Het beroep heeft geen automatisch schorsende werking wat meebrengt dat de rechtbank ook dient te worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen om de beroepsprocedure in Nederland te mogen afwachten. Dit verzoek dient binnen 24 uur na bekendmaking van de negatieve beslissing te zijn ingediend en dan mag in ieder geval de uitkomst op het verzoek in Nederland worden afgewacht.

Wanneer tijdens de versnelde afwijzingsprocedure blijkt dat niet voldoende duidelijk is dat kan worden besloten tot kennelijk ongegrondheid, wordt de zaak doorgeleid naar de Algemene Asielprocedure. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de vreemdelingen aannemelijk heeft gemaakt dat hij tot een uitzonderingsgroep behoort of dat het land om individuele redenen niet als veilig land van herkomst is aan te merken. Vervolgens stroomt de asielzoeker door naar de rust- en voorbereidingstermijn. De asielaanvraag is reeds ingediend en de asielzoeker staat al geregistreerd, deze stappen hoeven niet te worden herhaald. Ook kunnen de al afgelegde verklaringen worden meegenomen in de beoordeling in de Algemene Asielprocedure, ook wel de spoor 4 procedure genoemd.

Het is natuurlijk van belang dat tijdens een veilig land procedure een asielzoeker bijstand heeft van een gespecialiseerde asieladvocaat. Bij Berte Advocaten werken 2 advocaten die zich volledig inzetten om ervoor de asielzoeker uit te halen wat er in zit. Met hun vele jaren expertise weten zij als geen ander dat als ergens een kans is op een asielvergunning die kans te benutten. Wilt u weten wat Berte Advocaten voor u kan betekenen, meld dan gratis uw zaak aan via het formulier op de website of neem vrijblijvend telefonisch contact met ons op via 013 53 53 885.

nl_NL