Turken en Turkse Nederlanders

Er is een tijd geweest dat het lidmaatschap van Turkije bij de (toen nog) Europese Economische Gemeenschap (EEG) dichter bij was dan nu. Er zijn in de jaren dat Turkije tegen het lidmaatschap van de EEG aanleunde een aantal verdragen gesloten tussen Turkije en de EEG waar Turken, ook in Nederland verblijvende Turken en Turken met (ook) de Nederlandse nationaliteit, nog steeds een beroep op kunnen doen. Door deze verdragen gelden sommige regels van de huidige (strenge) Nederlandse Vreemdelingenwet niet voor Turken.

Op basis van het eerste, in 1963 ondertekende, verdrag, de overeenkomst tot oprichting van een associatie tussen de Republiek Turkije en de Europese Economische Gemeenschap zijn vervolgens een aantal besluiten genomen. Deze besluiten zijn nog steeds geldig en kunnen voordeel op leveren voor Turken/Turkse Nederlanders.

Turkse werknemers (Besluit 1/80)

In Besluit 1/80 zijn de rechten geregeld van Turkse werknemers en de rechten van de gezinsleden van Turkse werknemers. In dit verdrag is een ‘stand-still’ bepaling opgenomen, waarin is vastgelegd dat geen strengere regels mogen worden opgesteld die de rechten van de Turkse werknemer en/of diens gezinsleden aantasten. Dit betekent dat in sommige gevallen de regels van toepassing zijn zoals deze golden in december 1980, de datum van inwerkingtreding van besluit 1/80.

De IND vergeet weleens te toetsen aan besluit 1/80 of legt de regels die volgen uit besluit 1/80 soms niet juist uit. Ons kantoor beschikt over een ruime ervaring met dit soort zaken en kan een juiste inschatting maken over uw kansen in procedures.

Andere voordelen voor Turken zijn:

  • Vaak hoeven (veel) minder leges te worden betaald;
  • de minimumleeftijd voor gehuwde en geregistreerde partners is 18 jaar, in plaats van 21 jaar;
  • gezinsleden die naar Nederland komen hoeven geen examen Inburger Buitenland af te leggen.

Denkt u aanspraak te kunnen maken op de speciale positie van een Turkse werknemer of bent u een kind van een Turkse werknemer? Neem gerust contact met ons op.

Tip: Bent u een Turkse werknemer? Probeer dan de eerste jaren zoveel mogelijk bij dezelfde baas te blijven werken. Pas na drie jaar werken voor dezelfde baas heb je de maximale rechten opgebouwd op grond van besluit 1/80.

Turkse Zelfstandigen (Aanvullend Protocol 1970)

In het Aanvullende Protocol zijn de rechten van Turkse zelfstandigen vastgesteld. Op grond van dit protocol gelden voor Turkse zelfstandigen iets soepelere regels. Bij een aanvraag voor een verblijfsvergunning voor arbeid als zelfstandige geldt als voorwaarde dat uw bedrijf een wezenlijk Nederlands belang dient. Deze beoordeling doet de IND niet zelf maar de IND laat dit doen door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het RVO gebruikt hiervoor een puntensysteem. Dit puntensysteem geldt niet als u (ook) de Turkse nationaliteit hebt en een aanvraag indient voor een verblijfsvergunning arbeid als zelfstandige.

Wel dient u uw ondernemingsplan bij de aanvraag te overleggen. Met dit ondernemingsplan moet u aantonen dat uw bedrijf een wezenlijk Nederlands belang dient. Uit het ondernemingsplan moet volgen dat:

  • uw bedrijf levensvatbaar is;
  • uw bedrijf voorziet in een behoefte in Nederland;
  • uw bedrijf bij zal gaan dragen aan de groei van de Nederlandse economie. 

De RVO (en dus de IND) stelt zeer hoge eisen aan uw ondernemingsplan, wat met cijfers en bijvoorbeeld een concurrentieanalyse moet worden onderbouwd.

Laat u voordat u een aanvraag indient door ons adviseren. Neem gerust contact met ons op als u vragen heeft.

Tip: Aanvragen voor een verblijfsvergunning als zelfstandige in een shoarma- of pizzazaak of als kapper worden in de regel afgewezen. Zoek als u als Turkse zelfstandige een verblijfsvergunning wilt aanvragen voor iets vernieuwends.

nl_NL