Verblijf bij echtgenoot, partner of kind

MVV / TEV procedure

Wilt u uw echtgenoot, partner of kinderen naar Nederland laten komen om bij u in Nederland te gaan wonen dan dient een machtiging tot voorlopige verblijf (hierna: mvv) aangevraagd te worden. Het makkelijkste is als dit vanuit Nederland wordt gedaan door u. De IND noemt u dan referent.

Met een mvv-sticker in het paspoort heeft de vreemdeling toestemming om naar Nederland te komen. Sinds de nieuwe procedure voor 'Toelating en Verblijf', wordt na binnenkomst in Nederland mét mvv automatisch een verblijfsvergunning afgegeven. De procedure heet dan ook MVV/TEV.

In de meeste gevallen dient de echtgenoot/echtgenote of partner eerst het Inburgeringsexamen Buitenland af te leggen. De kosten hiervan bedragen € 150,00.

Verder eist de IND meestal dat u beschikt over voldoende duurzame middelen van bestaan, een inkomen ter hoogte van het wettelijk minimumloon op basis van een jaarcontract. Uitzonderingen op deze inkomenseis zijn mogelijk.

Bij de mvv-aanvraag dienen veel formulieren te worden ingevuld en dienen stukken uit het buitenland te worden gelegaliseerd of te worden voorzien van een apostille. Als een document is opgemaakt in een andere taal dan het Nederlands, Engels, Frans of Duits, dan moet het eerst worden vertaald.

Voor het indienen van een mvv-aanvraag bestaat geen recht op gefinancierde rechtsbijstand. De Raad voor Rechtsbijstand geeft voor het indienen van een mvv-aanvraag geen toevoeging af, ook niet na doorverwijzing door het Juridisch Loket.

Wij hebben geen vaste tarieven bij mvv-procedures. Gemiddeld kost het 4 à 5 uur om uw zaak succesvol af te ronden. De kosten liggen daarom gemiddeld tussen de 800 en 1000 euro exclusief BTW. Omdat wij maatwerk voor u leveren, kunnen we van te voren geen vast bedrag afspreken. Heeft u zelf al het nodige uitgezocht, wordt voldaan aan alle voorwaarden en zijn alle documenten op orde dan bent u goedkoper uit. Moet  op bepaalde punten, omdat (net) niet aan alle voorwaarden wordt voldaan een uitgebreide toelichting worden opgesteld voor de IND dan vragen wij daar een redelijke vergoeding voor. 

Is uw echtgenoot of uw partner al in Nederland? Dan zal hij of zij in veel gevallen toch weer terug moeten naar het land van herkomst om alsnog een mvv aan te vragen. Het bezit van een mvv is namelijk een zeer strenge voorwaarde voor een verblijfsvergunning en het ontbreken van een mvv zal door de IND vaak gebruikt worden om een aanvraag voor een verblijfsvergunning af te wijzen.

Neem gerust contact met ons op voor advies omdat er soms een vrijstelling is van het mvv-vereiste.

Verblijf bij Nederlands kind (Chavez-Vilchez)

Op 10 mei 2017 heeft het Hof van Justitie in het arrest (uitspraak) Chavez-Vilchez vastgesteld dat een ouder die niet de nationaliteit heeft van een EU-land (een derdelander genaamd) die ouder is van een minderjarig Nederlands kind onder voorwaarden aanspraak kan maken op een verblijfsrecht in de Europese Unie (EU).

In het Chavez-Vilchez-arrest werd het belang van het kind vooropgesteld: het kind heeft recht op omgang met beide ouders. Als aan de ‘derdeland-ouder’ geen verblijfsrecht wordt toegekend, komt het erop neer dat het kind wordt gedwongen het grondgebied van de Unie te verlaten. Als er een sterke afhankelijkheidsrelatie is tussen de derdelander en het Nederlandse kind, heeft de derdelander recht op een afgeleid verblijfsrecht.

De IND heeft de regels in juni 2018 aangescherpt. Door de IND worden nu zeer hoge eisen gehanteerd ten aanzien van de zorg- en opvoedingstaken van de derdelander ouder.

De regels in het kort (gekopieerd uit het beleidsstuk van de IND):

  • de vreemdeling moet zijn identiteit en nationaliteit aannemelijk maken door het overleggen van een geldig document voor grensoverschrijding of een geldige identiteitskaart. Als de vreemdeling hieraan niet kan voldoen, moet hij zijn identiteit en nationaliteit ondubbelzinnig aantonen met andere middelen;
  • de vreemdeling heeft een minderjarig kind (dat wil zeggen: beneden de achttien jaar) dat in het bezit is van de Nederlandse nationaliteit;
  • de vreemdeling verricht al dan niet gezamenlijk met de andere ouder daadwerkelijke zorgtaken ten behoeve van het minderjarige kind; en
  • tussen de vreemdeling en het kind bestaat een zodanige afhankelijkheidsverhouding dat het kind gedwongen zou zijn het grondgebied van de Unie te verlaten als aan de vreemdeling een verblijfsrecht wordt geweigerd.

Alleen een ouder van een Nederlands kind komt in aanmerking voor een verblijfsrecht in Nederland. Het kind van een Nederlander krijgt bij geboorte automatisch de Nederlandse nationaliteit. Zijn de ouders op het moment van de geboorte van het kind gehuwd, dan is de relatie met de beide ouders een gegeven. Zijn de ouders niet gehuwd, dan zal de vader het kind moeten erkennen.

De niet-EU ouder van een Nederlandse kind heeft alleen een verblijfsrecht in Nederland zo lang het kind minderjarig is. Zijn er meerdere kinderen met de Nederlandse nationaliteit, dan geldt het verblijfsrecht in ieder geval tot het jongste kind 18 jaar wordt.

De derdelander ouder moet (mede) verantwoordelijk zijn voor de zorg en opvoeding van het Nederlandse kind om in aanmerking te komen voor een verblijfsrecht op grond van het arrest Chavez-Vlichez.

De IND stelt zeer hoge eisen aan het door de ouder te leveren bewijs van de zorg- en opvoedingstaken van zijn of haar Nederlandse kind. De kans op een succesvolle aanvraag neemt toe als veel stukken bij de aanvraag worden overgelegd en de persoonlijke situatie goed wordt uitgelegd.

Hierbij kan worden gedacht aan een omgangsregeling, ouderschapsplan, foto's (met datum waarop de foto’s genomen zijn), verklaringen van school of kinderdagverblijf, verklaringen van verloskundige en/of consultatiebureau, de huisarts, etc.

Omdat de IND de regels voor het verkrijgen van een verblijfsrecht op grond van het arrest Chavez-Vilchez heeft aangescherpt is het raadzaam om bijstand van een deskundige advocaat in te roepen.

Vanwege onze ruime ervaring kunnen wij u goed adviseren over de mogelijkheden en kansen in de procedure. Een gedegen advies en het begeleiden van de aanvraag zal, gemiddeld genomen drie tot vier uren aan rechtsbijstand in beslagnemen. Voor het indienen van een aanvraag op grond van het arrest Chavez-Vilchez bestaat geen recht op gefinancierde rechtsbijstand. Voor de bezwaar- of beroepsfase geeft de Raad voor Rechtsbijstand in de regel wél een toevoeging af.

België- route of EU-route ( toetsing aan het EU-recht)

De België-route  is de meest gebruikte naam voor de Europa-route, een legale methode om de Nederlandse regels op het gebied van gezinshereniging of gezinsvorming te omzeilen door samen met de echtgenoot, echtgenote, partner (aantoonbaar duurzame relatie) of geregistreerd partner in een ander EU-land te wonen.

Bij de route wordt gebruikgemaakt van het Europees recht, meer precies Richtlijn 2004/38 recht van vrij verkeer en verblijf van burgers van de Unie en hun familieleden. Als een Nederlander in een ander EU land gaat wonen dan kan dat vanwege het recht van vrij verkeer. Als de Nederlander dan kan aantonen gedurende een periode van zekerheidshalve  minimaal 6 maanden met zijn echtgenoot of – geregistreerd - partner aldaar samen te hebben gewoond dan kan het stel vervolgens samen naar Nederland komen en een aanvraag toetsing EU-recht indienen. Het verblijfsrecht volgt namelijk rechtstreeks uit het Europese recht en in Nederland toetst de IND dan of aan de voorwaarden is voldaan en als dan zo is wordt een verblijfskaart verstrekt waaruit het rechtmatig verblijf als familieleden van een burger van de Unie blijkt.

Deze route heeft veel voordelen omdat allerlei voorwaarden zoals bezit van een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv), behalen van het inburgeringsexamen in het buitenland en de inburgeringsplicht niet gelden. Ook is het openbare orde criterium veel soepeler dan de glijdende schaal. Er mag enkel geen actueel gevaar voor de openbare orde zijn. Daarboven is het middelenvereiste veel soepeler, zolang geen beroep wordt gedaan op de openbare kas ( bijstand), wordt dat niet tegengeworpen.

Heeft u gebruik gemaakt van deze route en wenst u nu de aanvraag toetsing aan het EU-recht in te dienen. De vreemdelingenrechtspecialisten van Berte Advocaten helpen u graag verder, zodat alles in een keer goed wordt ingediend.

nl_NL