Verblijf voor werk

EU- EER-burger of burger van Zwitserland

Als u de nationaliteit hebt van een land dat behoort tot de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland, hebt u geen verblijfsvergunning nodig om in Nederland te wonen. Het paspoort (of de ID-kaart) van het land waarvan u de nationaliteit hebt, is het bewijs dat u rechtmatig in Nederland verblijft en hier mag werken. U hoeft zich dus niet te melden bij de IND. Uw werkgever hoeft voor u ook geen tewerkstellingsvergunning (TWV) aan te vragen als u in Nederland wilt werken. Pas als u langer dan 4 maanden in Nederland bent dient u zich in te schrijven bij de gemeente van uw woonplaats.

U mag 3 maanden in Nederland zijn om werk te zoeken. Heeft u na 3 maanden nog geen werk, maar bent u nog wel op zoek naar werk? En doet u geen beroep op algemene middelen zoals een bijstandsuitkering? Dan mag u in Nederland blijven om werk te zoeken.

Wordt u onvrijwillig werkloos of raakt u tijdelijk ziek? Dan wordt u in ieder geval nog 6 maanden als werknemer of zelfstandige aangemerkt. U mag in deze periode in Nederland blijven. U mag in deze 6 maanden een bijstandsuitkering aanvragen. Dit heeft geen gevolgen voor uw verblijfsrecht.

Kennismigrant en erkend referent

Een kennismigrant is een hoog opgeleide immigrant die onder voorwaarden in Nederland mag komen werken. De aanvraag voor een verblijfsvergunning als kennismigrant kan enkel worden ingediend door een werkgever die erkend referent is. Een uitzondering hierop is de aanvraag voor een kennismigrant met de Turkse nationaliteit. In het beleid van de IND is opgenomen dat indien een erkend referent een aanvraag indient binnen twee weken op de aanvraag dient te worden beslist.

Er gelden eisen aan de minimale hoogte van het bruto maand salaris van de kennismigrant. De eisen voor de kennismigrant zijn niet voor alle kennismigranten hetzelfde. In 2023 is het navolgende onderscheid gemaakt:

  1. kennismigranten die na het afronden van een goedgekeurde bachelor-, master-, of postdoctorale opleiding binnen drie jaar in Nederland aan het werk gaan: € 2.631 (exclusief 8% vakantietoeslag)
  2. kennismigranten jonger dan 30 jaar: € 3.672 (exclusief 8%vakantietoeslag)
  3. kennismigranten vanaf 30 jaar: € 5.008,- (exclusief 8%vakantietoeslag)

Bij de aanvraag als erkend referent wordt de betrouwbaarheid, de continuïteit en solvabiliteit van de onderneming beoordeeld. De vreemdelingenrechtspecialisten van Berte advocaten kunnen u bijstaan bij deze aanvraag. De rechtspersoon die erkend referent is, wordt opgenomen in het openbaar register erkende referenten en kan voortaan via het zakelijk portaal van de IND online aanvragen indienen. Niet alleen voor kennismigranten maar ook voor andere buitenlandse werknemers.

De - geregistreerd - partner, de echtgenoot/echtgenote en de minderjarige kinderen van de kennismigrant krijgen desgevraagd ook een verblijfsrecht.

Arbeid in Loondienst

Indien u of uw bedrijf een buitenlandse werknemer een contract aan wil bieden is het verstandig om u eerst door een kundige advocaat voor te laten lichten over de te volgen procedure.

Voor onderdanen van een land wat behoort tot de Europese Unie (EU), de Europees Economische Ruimte (EER) en Zwitserland geldt dat deze naar Nederland mogen komen om arbeid in loondienst te verrichten, zonder dat hiervoor een speciale toelatingsprocedure hoeft te worden gevolgd. Deze werknemers mogen gebruik maken van het recht op vrij verkeer.

Anders ligt dit voor werknemers buiten de Europese Unie. Indien u de werknemer langer dan drie maanden bij u wil laten werken dient u bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst een gecombineerde aanvraag in te dienen voor verblijf en arbeid (GVVA). In deze GVVA-procedure wordt de beoordeling gedaan door de IND, waarbij het wel zo is dat de IND zich laat adviseren door het UWV.

Het UWV controleert of de werkgever aan alle vereisten heeft voldaan. Deze vereisten hebben met name betrekking op de door de werkgever verrichte wervingsactiviteiten en het aanbieden van de vacature via Eures, de digitale internationale databank van het UWV. Ook controleert het UWV of het aangeboden salaris arbeidsconform is, waarbij wordt gekeken naar de bepalingen van de CAO zo deze van toepassing is.

De GVVA-procedure duurt gemiddeld genomen 3 maanden. De leges voor een GVVA-aanvraag bedragen €320,00. Indien de werknemer beschikt over een verblijfsvergunning EU-langdurig ingezetene in een andere lidstaat, dan bedragen de leges €192,00.

Voor een contract voor minder dan 3 maanden, of indien u een asielzoeker of een student in dienst wil nemen dient de aanvraag voor een tewerkstellingsvergunning bij het UWV te worden ingediend.

Zo zijn bij overplaatsingen vanuit een buiten de Europese Unie gevestigde onderneming naar een vestiging in Nederland enkele andere regels, zoals neergelegd in de Richtlijn Intra Corporate Transferees 2014/66/EU, van toepassing.

Daarnaast kennen we de kennismigrantenregeling waar het gaat om werknemers in hooggekwalificeerde functies.

Verder is er de zogenaamde Europese blauwe kaart die ook bedoeld is voor werknemers die hooggekwalificeerde arbeid verrichten binnen de EU, maar met deze verblijfsvergunning kan ook eenvoudig in een andere EU-lidstaat worden gewerkt. Naast deze vergunningen met verblijfsdoel arbeid in loondienst zijn er nog vele speciale regelingen zoals een werknemer in Aziatische horeca, een geestelijk bedienaar, werknemer in specifieke functies in kunst en cultuur en nog meer.

Bij Berte Advocaten werken twee vreemdelingenrechtspecialisten die kennis hebben van de vele verschillende vergunningen met als verblijfsdoel arbeid in loondienst, bij welke vergunningen verschillende voorwaarden gelden. Wilt u als werkgever een verblijfsvergunning aanvragen voor een werknemer met als doel arbeid in loondienst? Neem dan vrijblijvend contact met ons op, of meld gratis uw zaak aan via het formulier op onze website.

 Arbeid als zelfstandige

Bij een aanvraag voor een verblijfsvergunning voor arbeid als zelfstandige geldt als voorwaarde dat uw bedrijf een wezenlijk Nederlands belang dient. Deze beoordeling doet de IND niet zelf maar de IND laat dit doen door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (hierna: RVO). Het RVO gebruikt hiervoor een puntensysteem. Dit puntensysteem geldt niet als u (ook) de Turkse nationaliteit hebt en een aanvraag indient voor een verblijfsvergunning arbeid als zelfstandige.

Met uw ondernemingsplan moet u aantonen dat uw bedrijf een wezenlijk Nederlands belang dient. Uit het ondernemingsplan moet volgen dat:

  • uw bedrijf levensvatbaar is;
  • uw bedrijf voorziet in een behoefte in Nederland;
  • uw bedrijf bij zal gaan dragen aan de groei van de Nederlandse economie.

De RVO (en dus de IND) stelt zeer hoge eisen aan uw ondernemingsplan, wat met cijfers en bijvoorbeeld een concurrentieanalyse moet worden onderbouwd.

Een speciale verblijfsvergunning voor arbeid als zelfstandige is de verblijfsvergunning als “startup”, waar ambitieuze starters een jaar de tijd krijgen om in Nederland een innovatieve onderneming te starten. Voorwaarde daarbij is wel dat ze daarbij worden begeleid door een betrouwbare begeleider (facilitator) in Nederland. Daarnaast dient het te gaan om een innovatief product of een innovatieve dienst en wordt een stappenplan overgelegd wat door de RVO wordt beoordeeld. Ook dient er voldoende geld te zijn om in Nederland te kunnen leven en wonen.

Heeft u de Amerikaanse of Japanse nationaliteit? Dan zijn er gunstigere voorwaarden voor verblijf als zelfstandige op grond van het Nederland-Amerikaans Vriendschapsverdrag of het Nederland-Japans Handelsverdrag.

Wilt u een verblijfsvergunning aanvragen voor arbeid als zelfstandige? Dan bent u voor advies en begeleiding tijdens deze aanvraag bij Berte Advocaten in goede handen. Bij Berte Advocaten werken meerdere vreemdelingenrechtspecialisten die u graag van dienst zijn. Meld geheel vrijblijvend en gratis uw zaak aan via het formulier op onze website.

Zoekjaar hoogopgeleide

Alle internationale bachelor- en masterstudenten die zijn afgestudeerd aan een Nederlandse instelling voor hoger onderwijs komen in aanmerking voor een verblijfsvergunning op basis van het zoekjaar, ook wel oriëntatiejaar genoemd. Dit geldt ook voor promovendi, postdoctorale en wetenschappelijk onderzoekers die hun onderzoek in Nederland hebben uitgevoerd. In alle gevallen geldt dat de onderwijsinstelling moet zijn toegelaten als erkend referent. Ook masterstudenten, postdoctoralen en promovendi die in het buitenland hebben gestudeerd aan een top-200-universiteit komen in aanmerking voor een zoekjaar. Die kunnen zij bovendien al in het buitenland aanvragen.

Heeft u in Nederland gestudeerd dan is het belangrijk dat u de aanvraag voor de verblijfsvergunning op basis van het zoekjaar doet alvorens de verblijfsvergunning op grond van uw studie is verlopen, daarmee voorkomt u namelijk een zogenaamd verblijfsgat. Studenten kunnen zelf eenvoudig online een aanvraag indienen met hun DigiD.

U kunt overigens meerdere keren een zoekjaar aanvragen want als u een tweede studie of onderzoek afrond dan komt u voor de tweede keer in aanmerking voor een zoekjaar. Voorwaarde is wel dat de studie of het onderzoek dan betrekking heeft op een ander vakgebied dan de eerste keer.

In het zoekjaar kunt u proberen een baan te vinden als kennismigrant of als start-up. Het voordeel van deze verblijfsvergunning is dat u met deze verblijfsvergunning kunt u elk werk aannemen.

nl_NL